Propozicije turnira

P R O P O Z I C I J E
”TROFEJ  BEOGRADA U RUKOMETU – N R T  2019”

1.      Prijavljivanje ekipa za učešće na turniru vrši se u elektronskoj  
formi organizatoru turnira (kategorija, godište, boja opreme,  
orijentacioni broj igrača, službenih lica, gostiju, vreme i način  
dolaska na turnir…).


2.      Pravo nastupa imaju igrači predviđenog godišta, i mlađi, koji  
moraju posedovati jedan lični važeći dokument (pasoš, tak. knjižica,  
tak.karton…), da bi organizator, po potrebi, u svakom trenutku mogao  
utvrditi njihov identitet i godinu rođenja.


3.      Na utakmici mogu nastupiti svi prijavljeni igrači iz tog kluba, kao  
i iz drugog kluba ukoliko on nije učesnik u tom godištu na turniru.  
Jedan igrač na turniru može nastupati samo za jednu ekipu u istom  
godištu.


4.      Svi igrači moraju imati važeći lekarski pregled za nastup, i  
osiguranje u slučaju povrede ili lečenja, za čiju je ispravnost  
odgovorno rukovodstvo ekipe učesnika.


5
.      Utakmice se igraju u navedenim salama, po utvrđenoj satnici i  
trajanju kako je organizator predvideo, o čemu se učesnici informišu  
preko saita odnosno biltena turnira.


6.      Učesnici su obavezni da redovno prate, zbog mogućih izmena, sve  
bitne informacije na saitu turnira (sale, grupe, termini) do 48 sati  
pre njegovog početka, a za sve eventualne naknadne izmene biće  
direktno informisani od strane organizatora. Učesnici tokom trajanja  
Turnira, radi svog informisanja, mogu da prate satnicu i sale igranja  
svojih narednih utakmica na saitu turnira.


7.      Tokom trajanja turnira svi rezultati i plasmani više puta u toku  
dana biće objavljivani na saitu turnira.


8
.      U slučaju prijave više ekipa iz istog kluba, mesta ili države,  
organizator dirigovanim žrebom određuje sastave grupa i takmičarske  
brojeve ekipa, vodeći pri tome računa o njihovom kvalitetu,  
udaljenosti, itd.


9.      Ekipe se za plasman takmiče po jednostrukom «bod sistemu» odnosno  
skraćenom «kup – sistemu», važećim propozicijama RSS za te oblike  
takmičenja. i pravilima EHF.


10.     U «kup – sistemu», u slučaju da se utakmica u regularnom trajanju  
završi bez pobednika, odmah se pristupa naizmeničnom izvođenju po tri  
sedmerca, i dalje po jedan sedmerac, sve do konačne pobede jedne ekipe.


11.     Svaka ekipa ima pravo na jedan ekipni TA od 30 sec u poluvremenu  
koji se najavljuje zapisničkom stolu, dok je vremenska kazna  
isključenja u trajanju od 1 min za sva godišta.

12.     Ukoliko je zbog povrede ukazana medicinska pomoć nekom igraču isti  
može, ukoliko je za to spreman, odmah nastaviti sa daljim igranjem  
(bez pauze ).

13.     Plasman ekipa od petog do poslednjeg mesta u jednom uzrastu  
(ukoliko je potrebno) određuje se na osnovu Koeficijenta uspešnosti  
(KU) te ekipe na turniru (međusobni rezultat, broj bodova, dati i  
primljeni golovi).

14.     Ekipe su dužne da se maksimalno pridržavaju dobijene satnice  
turnira, i da najkasnije 30 min pre početka svoje utakmice prijave  
zapisničkom stolu potpun sastav (sportski radnik, trener, igrači sa  
brojem dresa i boju opreme u kojoj će nastupiti) kao i broj telefona  
lica za dalji kontakt.

15.     Ukoliko ekipa ne dođe u zakazani termin za igranje utakmice ista  
će se registrovati sl. rezultatom 5:0 (zbog zauzetosti sala nema  
termina za drugi termin ili novu utakmicu).

16.     Svaka ekipa mora raspolagati sa dva kompleta raznobojne opreme, a 
utakmice se igraju sa loptama ekipa propisanim za određeno godište (DČ 
01 – 3, DČ 03,05 – 2, DČ 07 – 1 / DV01,03,05 – 2, DV 07 – 1).

17.     Utakmica počinje, bez izlaska ekipa na centar (osim kod finalnih  
utakmica), početnim bacanjem prvo imenovane ekipe sa izabranom loptom  
jedne od ekipa od strane sudija. Utakmica počinje bez zagrevanja ekipa  
na igralištu. Svako namerno i neodgovorno odugovlačenje početka  
utakmice, kao i tokom njenog trajanja, od neke ekipe računaće se u  
vreme trajanja igre, i biće sankcionisano.

18.     Predstavnici ekipa po završetku utakmice preuzimaju zapisnik.

19.     Ekipa može uložiti prigovor na nastup nekog igrača isključivo pre  
početka utakmice, i taj prigovor, u pismenoj formi, dostavi 15. min po  
završetku utakmice službenom licu (uz obavezno deoponovanu taksu) u  
hali gde se igrala utakmica.

20.      Kod diskvalifikacije, (osim tri vremenska isključenja), sledi 
automatska suspenzija do naredne utakmice ekipe iz koje je 
suspendovano lice, a odluku o njegovoj kazni donosi Takmičarska 
komisija turnira, koja je i konačna.

21.     Tokom trajanja turnira sve ekipe vode računa o svojim stvarima i  
opremi, a svaku štetu na objektima smeštaja ili sportskim objektima  
nanetu od strane lica jedne ekipe, nadoknadiće ekipa kojoj pripada  
lice koje je štetu prouzrokovalo.


22.     U slučaju težeg ispada i narušavanja regularnosti igre, ili samog  
turnira, od strane igrača, zvaničnih lica rukovodstva ekipe, ili  
njihovih navijača, organizator zadržava pravo isključenja te ekipe  
(pojedinca) iz daljeg učešća na turniru, i o tome će obavestiti  
nadležne službene organe, kao i sportske (rukometne) organe.


23.     Ukoliko neka ekipa do početka turnira (svoje prve utakmice) ne  
ispuni svoje obaveze prema organizatoru, na prethodno dogovoren način,  
ista neće moći da nastupi na turniru, odnosno biće isključena iz  
daljeg učešća.


24.     Organizator će po završetku poslednje finalne utakmice proglasiti,  
po kategorijama, zvaničan plasman ekipa i najuspešnije pojedince u  
njima (igrač, golman, asistent), kao i MVP igrača turnira i trenera i  
dodeliti pojedinačna priznanja.